biogrowsolutions

Club Social de Cannabis Online


Deja un comentario

Cannabis Social Club Online

Benvinguts al club

Estem actualment a l’espera de resposta de l’administració perque modifiqui i reguli l’ambit cannàbic on actualment hi ha una clara indefensió jurídica envers als seus usuaris. Durant el 2012, hi ha hagut una dura repressió per que fa als clubs socials cannàbics,en l’àmbit  estatal, però colpejant les zones on hi havien més clubs(País Vasc i Catalunya) i els més representatius.Degut a la inoperancia política davant aquest problema que desde fa ja anys planteja la societat, està provocant greus desajustos socials i moltes injustícies.
Actualment i segons la llei, un club de cannabis  esta actuant vulnerant la llei, per tant i, fins que la situació doni una mínima garantia d’actuació, funcionarem sense seu social.

Durant aquest periode us podeu adreçar a la direcció de correu on us atendrem e informarem de tot el que necessiteu:  biogrowsolutions@gmail.com

Bienvenidos al club

Estamos actualmente a la espera de respuesta de la administración esperando que modifique y regule la ámbito cannábico donde actualmente hay una clara indefensión jurídica hacia a sus usuarios. Durante el 2012, ha habido una dura represión sobre  los clubes sociales cannábicos,en el ámbito estatal, pero golpeando las zonas donde estan los clubs cannábicos(País Vasco y Cataluña) y los más representativos.Debido a la inoperancia política ante este problema que desde hace ya años plantea la sociedad, está provocando graves desajustes sociales y muchas injusticias.
Actualmente y según la ley, un club de cannabis esta actuando vulnerando la ley, por lo tanto y, hasta que la situación otorgue unas mínimas garantías de actuación, funcionaremos sin sede social.

Durante este período os podeis dirigir a la dirección de correo donde os atenderemos e informaremos de todo lo que necesitéis: biogrowsolutions@gmail.com

No mas multas por plantar¡¡

Exigimos la despenalización de todas las drogas. La guerra contra las drogas ha finalizado.Plantar es la mejor manera de combatir a los politicos corruptos y a las mafias que apoyan.

     Assessoria / Asesoria

 • Assessorament individual i a colectius.
 • Elaborem i assessorem observant la diversitat de les modalitats de cultiu així com sobre el propi medi i les seves possibilitats.
 • Possibilitat d’informació sobre l’àmbit terapèutic i les varietats específiques a tal efecte.
 • Xerrades en diferents àmbits sobre els riscos associats al consum.
 • Fem recerca de dades en diferents àmbits, sobretot les associacions que donen suport al malalts que podrien fer un ús del cannabis terapèutic, per a poder contrastar la qualitat dels coneixements al respecte de la població.
 • Total confidencialitat en tant que el tractament de la informació.
 • Asesoramiento individual y a colectivos.
 • Elaboramos y asesoramos observando la diversidad de las modalidades de cultivo así como sobre el propio medio y sus posibilidades.
 • Posibilidad de información sobre el ámbito terapéutico y las variedades específicas a tal efecto.
 • Charlas en diferentes ámbitos sobre los riesgos asociados al consumo.
 • Estamos interesados en la investigación y procesos de obtención de datos en diferentes ámbitos, sobre todo las asociaciones que apoyan a los enfermos que podrían hacer un uso del cannabis terapéutico, para poder contrastar la calidad de los conocimientos de la población.
 • Total confidencialidad en el tratamiento de la información.

HOME

Some information

A life of experience in the cultivation of Hemp.
We accumulate years of cultivation, both at individual and associative inner gathering outer as much information.
We offer educational information about the many uses of Hemp.
Reduction of risks linked to the consumption.
Values in bio-security.
In these days of confusion and misinformation, where we have suffered repression and regulations in the field of drugs completely hypocritical, we feel obliged to educate the public about the history and customs of this plant, and therefore, in this way, we foster a rules of objective debate where there is no misinformation.

 Activities

Individual counselling and collectives. We offer advice and observing the growing diversity of the modalities as well as about the medium and its possibilities.

Possibility of information on therapeutic areas and the varieties specific to this end.
Talks about the risks associated with consumption in different areas.
Total confidentiality in the treatment of the personal data.

Contact us:  biogrowsolutions@gmail.com

Einige Informationen 

Ein Leben Erfahrung im Anbau von Hanf.
Wir akkumulieren Jahre anbau, sowohl auf individueller und assoziative sammlung äusseren wie inneren viel information.
Wir bieten pädagogische Informationen über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Hanf.
Verringerung der Risiken im Zusammenhang mit der Ernährung.
Werte in bio-security.
In diesen Tagen der Verwirrung und fehlinformationen, wo wir über repressionen und Verordnungen im Bereich der Drogen scheinheilig, wir fühlen uns verpflichtet, Aufklärung der Öffentlichkeit über die Geschichte und Bräuche der pflanze, und daher, auf diese Weise fördern wir eine sachliche Debatte wo es keine fehlinformationen.

Aktivitäten
Individuelle Beratung und collectives. Wir bieten Beratung und beobachten Sie dabei die wachsende Vielfalt der modalitäten sowie über das medium und seine Möglichkeiten.
Möglichkeit der Information über die sorten spezifischen therapeutischen Gebieten und zu diesem Zweck.
Spricht über die Risiken im Zusammenhang mit dem Verbrauch in den verschiedenen Bereichen.
Totale Vertraulichkeit bei der Behandlung von der persönliche Daten.

Kontakt: biogrowsolutions@gmail.com

Anuncios